Steinelager

Subthema: Bohrok

Subthema-Details

Name:
Bohrok
Thema:
Jahre:
2002 - 2002
Sets:
Subtheme: Bohrok
Bohrok Swarm Kit
Bionicle Kohrak
Lehvak
Bionicle Bohrak Tahnok
Gahlok
Nuhvok
Pahrak
Bohrok 3-pack (contains 8560 8561 8564)